Ponúkame služby v týchto oblastiach:
 

  Poskytovanie daňového poradenstva podľa dohodnutých podmienok a rozsahu.

Záruka profesionálnej odbornosti a dodržiavania právnych predpisov v súlade so záujmami klienta.

AUTORIZOVANÝ DAŇOVÝ PORADCA
VO VAŠOM REGIÓNE

  Vedenie jednoduchého
a podvojného účtovníctva
a mzdovej agendy
pri dodržiavaní platných
postupov účtovníctva.

  • Evidencia DPH, odovzdávanie výkazov na DÚ
  • Evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
  • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
  • Vedenie mzdovej agendy
  • Vyhotovenie interných smerníc
  • Vykonanie ročnej účtovnej závierky
  • Vyhotovenie daňového priznania
  • Iné dohodnuté práce súvisiace s účtovnou agendou
ABY ÚČTOVNÍCTVO BOLO SKUTOČNÝM ZDROJOM INFORMÁCIÍ PRE VÁS
  Poskytovanie ekonomického poradenstva, účtovného poradenstva, vypracovanie interných smerníc, posudzovanie správnosti účtovných postupov.

ABY STE SA MOHLI VENOVAŤ KĽÚČOVÝM ČINNOSTIAM PODNIKANIA.